Sanejament de la coberta de 4 sitges incloent tubs i accessoris.

El client ens va comunicar que tènia que sanejar la coberta de 4 sitges i substituir els tubs existents.

Una vegada estudiades les maniobres a realitzar ens trobàvem amb diferents dificultats que s’havien de tenir en compte per a valorar quines grues eren les més adequades.

La major dificultat la teníem en la coberta de les sitges, al no estar en bon estat no es podia caminar per damunt.

En aquesta ocasió va fer falta una grua autopropulsada amb plumín addicional i un Camió Grua amb Jib model 2002 amb cistella homologada. Amb una capacitat de 52m. de ploma ens va permetre pujar al personal per tota la coberta de les sitges.

Cal tenir molt en compte la normativa específica que fa esment a la prohibició de pujar personal amb cistella si no és amb un vehicle homologat per a tal fi.