El Transport Especial és una variant del transport convencional amb la diferència que la càrrega a transportar juntament amb el camió que realitza el transport excedeixen de les mesures o pes estàndard que estableix la Direcció General de Trànsit.

Existeixen diferents tipus de Transports Especials segons la càrrega que hàgim de transportar:

TRANSPORT ESPECIAL GENÈRIC: Aquest tipus de transport té una limitació de 20.5 metres de llarg, 3 metres d’ample i no pot superar els 4,5 metres d’alt. El pes màxim per al conjunt és de 45Tm.

TRANSPORT ESPECIAL ESPECÍFIC: Aquest tipus de transport ha de tenir un itinerari específic establert. Té una limitació de 40 metres de llarg, 5 metres d’ample i no pot superar els 4,7 metres d’alt. El pes màxim per al conjunt és de 110Tm.

TRANSPORT ESPECIAL EXCEPCIONAL: Es denomina transports excepcionals als transports que superin els 40m. De longitud, 5 metres d’amplària i 5m. D’altura. El pes màxim per al conjunt seria superior a 110Tm.

Aquest tipus de transport a part del cotxe pilot ha d’anar acompanyat per la policia competent segons comunitat.

Serà necessari l’acompanyament de cotxe pilot en els casos següents:

  • Quan l’amplària superi els 3 metres.
  • Quan l’altura del conjunt superi els 4.5 metres.
  • Quan la longitud del conjunt superi els 20.55 metres.
  • Quan el pes del conjunt superi les 60Tm.

Disposem d’una gran varietat de semiremolcs de tota mena, cadascun adequat per a una mena de treball diferent.

Avui dia disposem de permisos especials per a gairebé totes les carreteres d’Espanya, la qual cosa suposa poder planificar i realitzar qualsevol transport en el menor temps possible, minimitzant les esperes que suposa l’obtenció d’un permís especial.

Gestionem els estudis de viabilitat, gestió d’escortes, coordinem les càrregues i descàrregues de les mercaderies.

Transports especials de depòsits

Góndoles porta tubs que ens permeten portar la càrrega a 0mm. del sòl per facilitar el pas pels ponts.
Góndoles extensibles per a dipòsits de més de 30m. de longitud.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport d’estructures metàl·liques

Plataformes extensibles fins a 47m. de longitud, adequades per transportar qualsevol tipus d’estructura, prefabricat de formigó etc..

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport de maquinària de tot tipus

Góndola amb coll desmuntable, adequada per a les càrregues per davant. És ideal per al transport de maquinària d’obra pública, grues mòbils etc.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Transport de vaixells

Góndoles amb accessoris adequats per al transport d’embarcacions.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ