Estudiem les maniobres abans de la seva realització, elaborant un projecte d’aquestes, simulant la seva execució amb plans en Autocad i simulació en 3D.

Cal tenir en compte que hi han maniobres que per la seva per complexitat requereixen d’un estudi més exhaustiu respecte a l’hissat de l’objecte a manipular, com dels mitjans de prevenció a tenir en compte.

Aquests requisits són requerits per l’empresa que lloga la grua autopropulsada.

L’estudi consisteix d’una banda a definir les característiques del component que s’ha de manipular i identificar els riscos que es puguin ocasionar durant la manipulació, establint unes mesures de protecció, formació, control i informació que permetin fer el treball garantint la seguretat dels operaris que intervenen en el procés i evitant possibles danys als equips i instal·lacions.

Podem definir diversos punts a tenir en compte en el procés d’elevació de qualsevol component durant algun muntatge o manteniment. Podríem destacar alguns dels factors més importants.

  • Característiques del component a manipular.
  • Equips d’elevació.
  • Útils d’hissat.
  • Factors ambientals i condicions meteorològiques.
  • Equip humà que intervé.
  • Verificació i control.

Col·locació d’escalfadors – Descripció de la maniobra

Col·locació d’uns escalfadors de 45t. de pes. Treball realitzat amb una grua de 500tm.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ

Col·locació de màquina – Descripció de la maniobra

Col·locació de màquina en la part superior de nau, amb un pes de 8t. Fué un treball bastant complicat al no disposar d’espai físic. Usem una grua de 100t. i li col·loquem el Runer per guanyar altura i facilitar la col·locació.

FACI CLIC AQUÍ PER SOL·LICITAR PRESSUPOST O INFORMACIÓ